EUL-59xXgAE2xWRVu qu'on sera tous au chômage.

(Source)